TEMEL DEĞERLERİMİZ

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası, belirlediği vizyona ulaşma yolunda, aşağıdaki ilkeleri temel alacaktır: 


Ülke çıkarları ve sosyal sorumluluğumuz göz ardı edilmeden, hizmette bölgesel ekonominin gelişmesine bütüncül bir yaklaşım,

Üyeler arasında diyalog ve katılımcılığın güçlendirilerek, katkı ve sahiplenmenin sağlanması,

Çağdaş Odacılık hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yapılması,

Hizmetlerimizin sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, etkinlik, verimlilik ve memnuniyetin sağlanması, esas alınmaktadır. Ayrıca,

Tüm paydaşlar, Oda’nın amaç ve hedefleri doğrultusunda, birbirini tamamlayan ve destekleyen kurumlar olarak işlev görecek,

Uygulanabilir ve tutarlı politikalar; doğru ve güncel verilerden elde edilmiş sağlıklı bilgilerle oluşturulacaktır.